Information

DMI Committees

Contest Writing

Andrew Li - Head

Daniel Potievsky - Head

Emma Yang

Ethan Sharma

Haokai Ma

Sophia Jin

Proctors & Volunteers

Noam Pasman - Head

Ashley Zhu - Head

Bingde Jiang

Evelyn Liu

Ivy Zhu

Skylar Huang

Scoring

Qinwen Zheng - Head

Nicholas Trofimov

Paciencia Gunawardhane

Patrick Was

Announcers

Calvin Zhang

David Jiang

Mikayla Lin

Media & Communications

Patrick Cao - Head

Amy Shrestha

Dylan Ma

Kiran Yesley

Steven Breger

Welcoming & Budget

Amanda Louie - Head

Audrey Jing

Cynthia Wen

Henry Ji