The Team

Committees

Contest Writing

Joseph Othman (Head)

Julia Kozak (Head)

Andrew Li

John Gupta-She

Haokai Ma

Patrick Was

Proctors & Volunteers

David Jiang (Head)

Shadman Shaharia

Aaron Hui

Scoring

Calvin Zhang (Head)

Kathleen Zhang (Head)

Maya Doron-Repa

Ethan Sharma

Announcers

Jacob Paltrowitz

Josiah Moltz

Media & Technology

Daphne Qin

Chun Yeung Wong

Bingde Jiang

Welcoming & Budget

Amanda Louie

Henry Ji